Privacyverklaring2018-06-01T10:42:45+02:00

Privacyverklaring KOK kinderopvang

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bij KOK kinderopvang nemen we dit uiterst serieus. Niet alleen omdat we moeten voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving, maar ook omdat we geloven in het correct en met respect omgaan met privacy gevoelige informatie. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KOK kinderopvang verwerkt uw persoonsgegevens (van ouders/verzorgers en kinderen) omdat u gebruik maakt van onze diensten. Het gaat om de volgende gegevens:

  1. Naam (voornamen, achternaam)
  2. Geslacht
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Geboortedatum
  6. Adres
  7. Woonplaats
  8. Bankrekening
  9. BSN

Daarnaast verwerken wij informatie over de gezinssituatie, gegevens over zorg, voeding en gezondheid van uw kind, en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s van uw kind voor marketingdoeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens om de overeenkomst te kunnen aangaan en naleven.

Wie kan de persoonsgegevens inzien en waar worden ze bewaard

De persoonsgegevens van ouder/verzorger en kind zijn uitsluitend toegankelijk voor die medewerkers die daar in verband met hun functie toegang toe moeten hebben. De persoonsgegevens worden vastgelegd in ons geautomatiseerde administratiesysteem Jaamo en in onze beveiligde werkomgeving Citrix. Dossiers worden opgeborgen in afgesloten kasten. KOK kinderopvang heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

KOK kinderopvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het beëindigen van de overeenkomst worden uitsluitend de eerder onder punt 1 t/m 9 genoemde persoonsgegevens op basis van onze wettelijke en fiscale verplichtingen, gedurende 7 jaar bewaard. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KOK kinderopvang deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij KOK kinderopvang. KOK kinderopvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat om inspecterende en controlerende instanties en aanbieders van systemen die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering.

Marketing en communicatie

KOK kinderopvang maakt gebruik van een website, Facebook-pagina, digitale informatie en drukwerk voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld advertenties en foldermateriaal). Tijdens het intakegesprek wordt ouders nadrukkelijk om toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van fotomateriaal van hun kind voor deze doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens door KOK kinderopvang te laten overdragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kokkinderopvang.nl. We reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KOK kinderopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers en eventuele derden die voor ons werkzaamheden verrichten, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Wanneer u hierover klachten, vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met privacy@kokkinderopvang.nl. KOK kinderopvang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Herzien op: 25 mei 2018

Ga naar de bovenkant